Reklamace

Jak postupovat při reklamaci:

1. Reklamuje ten, kdo zboží objednal. 
2. Pro urychlení reklamace doporučujeme vyplnit reklamační protokol, který můžete stáhnout zde.
3. Zboží zašlete s vyplňěným reklamačním protokolem, včetně přesného popisu vady. Uveďte požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz).
4. Zboží zasílejte nejlépe v originálním obalu nebo zboží vhodně zabalte.
5. Balíček zašlete jako obyčejnou, popřípadě doporučenou zásilku. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky nepřebíráme.


Práva z vadného plnění a reklamace:

1. Zboží je vadné, nebylo-li kupujícímu dodáno ve sjednaném množství, jakosti a provedení, případně jakosti a provedení vhodných k obvyklému účelu. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží nebo vady v dokladech nutných k užívání zboží.
2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
4. Kupující je povinen podle možnosti prohlédnout dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech s množství.
5. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
6. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7. Představuje-li vadné plnění nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Práva ze záruky za jakost:

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě
4. Právo na reklamaci zaniká, není-li uplatněno ve lhůtách uvedených v odstavci dva (2)
5. Záruku za jakost nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
6. Právo na reklamaci rovněž zaniká, nebylo-li zboží užíváno k určenému účelu nebo v rozporu s doporučeními k užívání prodávajícího
7. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o vadách zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, bez zbytečného odkladu a okamžitě při zjištění závady přestat zboží užívat.

Zánik práva odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost

1. Odpovědnost prodávajícího za vady nevznikne zejména:
a) je-li vada na zboží způsobena prokazatelně běžným opotřebením či nesprávným užíváním,
b) je-li zboží zákazníkem jakkoli upravováno nebo je do něj jinak zasahováno

Řízení o uplatněných vadách a reklamaci

1. Prodávající po přezkoumání zaslaných dokladů a prohlídce reklamovaného zboží:
a) uzná reklamovanou vadu a bez zbytečného prodlení ji vyřídí,
b) odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží zašle zpět kupujícímu,
c) přijme reklamované zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo odmítnuta.
2. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, a to předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
3.Uzná-li prodávající reklamaci, jako oprávněnou, budou kupujícímu vráceny peníze nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy byla reklamace uznána.

Načítám, prosím vydržte...

Přihlášení

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací